Need to complete land data before taxing

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bất động sản, xây dựng chế tài ngăn khai gian... là một số điều cần hoàn thiện trước khi tiến tới thu thuế, theo các chuyên gia.

Bài viết liên quan